جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 798

درس 1: 1393/06/19

0 0 798
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 758

درس 2: 1393/06/22

0 0 758
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 742

درس 3: 1393/06/23

0 0 742
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 793

درس 4: 1393/06/24

2 0 793
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 424

درس 5: 1393/06/25

0 0 424
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 463

درس 6: 1393/06/26

0 0 463
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 444

درس 7: 1393/06/29

0 0 444
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 446

درس 8: 1393/06/30

0 0 446
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 470

درس 9: 1393/06/31

0 0 470
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 449

درس 10: 1393/07/01

0 0 449
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 450

درس 11: 1393/07/02

0 0 450
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 513

درس 12: 1393/07/05

0 0 513
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل